Beschikbare subsidies voor de basisvaardigheden

Beschikbare subsidies voor de basisvaardigheden

Om ervoor te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en meedoen in de maatschappij, wordt er in het onderwijssysteem gestuurd op een goed begrip van de basisvaardigheden. Deze basisvaardigheden bestaan uit rekenen, de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), de manier waarop men in Nederland met elkaar omgaat (normen en waarden) en digitale vaardigheden. 

Het is niet langer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Een subsidie voor jouw school aanvragen? Kom met ons in contact voor de mogelijkheden.

Subsidieregelingen: 

Voor het verbeteren van de basisvaardigheden zijn er momenteel twee subsidieregelingen in werking. Deze subsidieregelingen gelden voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, en een deel van het schooljaar 2025/2026: 

 • De regeling Verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023 is bedoeld voor scholen die door de Inspectie van het Onderwijs zijn beoordeeld als 'zeer zwak' of 'onvoldoende'.

 • Alle andere scholen kunnen subsidie aanvragen via de regeling Verbetering basisvaardigheden voor overige scholen 2023.

Interventiekaart: 

De interventiekaart dient als een bron van kennis, praktische richtlijnen en inspiratie voor het duurzaam verbeteren van onderwijs in taal, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap.

De interventiekaart is ontworpen voor schoolleiders en leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs die evidence-informed aan de basisvaardigheden werken. Scholen hanteren een evidence-informed aanpak wanneer ze zowel putten uit wetenschappelijke kennis als uit hun eigen onderwijspraktijk, en dit toepassen binnen de specifieke context van hun eigen school.

De interventiekaart kan worden ingezet voor activiteiten, zoals extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen, professionalisering van het onderwijspersoneel, klassenmanagement en het gebruik van effectieve leer- en ontwikkelmiddelen. Scholen kunnen de subsidie ook gebruiken voor de aanschaf van instrumenten om de voortgang te meten, zoals objectieve toetsen of leerlingvolgsystemen.

Voor wie zijn de subsidies beschikbaar:  

De subsidie kon worden aangevraagd door besturen van basisscholen, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Scholen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) waren uitgesloten van de subsidieregeling.

Onderwijscoördinator:

Naast de subsidie krijgt een prioriteitsschool extra hulp van een onderwijscoördinator, die zich richt op de specifieke behoeften van de school. Deze onderwijscoördinatoren zijn voornamelijk publieke instanties die de school helpen bij het ontwikkelen van een plan om de basisvaardigheden te verbeteren, op basis van de wensen van de school zelf. Ze staan ook bij in de uitvoering van dit plan en het afleggen van verantwoording. De onderwijscoördinator kan advies geven over welke interventies of monitoringsmethoden het beste passen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de school. Dit stimuleert een leeromgeving en zorgt ervoor dat de verbeteringen op de lange termijn effect hebben.

Belangrijke voorwaarden:

Voor alle scholen gelden belangrijke voorwaarden met betrekking tot de uitvoering en verantwoording van de subsidie, waaronder het verplicht uitvoeren van een nulmeting onder leerlingen en deelname aan eventueel onderzoek ter ondersteuning van verdere beleidsontwikkeling.

 1. De interventies richten zich primair op het versterken van basisvaardigheden zoals taal, rekenen of wiskunde, en indien nodig, ook op het bevorderen van burgerschap en digitale geletterdheid.

 2. Indien subsidie wordt toegekend in de eerste aanvraagronde, wordt deze besteed gedurende de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, tot en met 31 juli 2025.

 3. Indien subsidie wordt toegekend in de tweede aanvraagronde, wordt deze besteed gedurende de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, en gedeeltelijk in het schooljaar 2025/2026, tot en met 31 december 2025.

 4. De subsidie is bedoeld om de basisvaardigheden te verbeteren door middel van interventies zoals beschreven in de interventiekaart.

 5. De subsidie kan worden aangewend voor de uitvoering van één of meerdere interventies en voor monitoring doeleinden.

 6. De school beoordeelt de behoefte aan begeleiding in overleg met de onderwijscoördinatoren van het ministerie van OCW.

 7. Prioriteitsscholen die subsidie ontvangen in de eerste ronde dienen tussen 1 september 2023 en 13 oktober 2023 een activiteitenplan in te dienen bij DUS-I.

 8. Prioriteitsscholen die subsidie ontvangen in de tweede ronde dienen tussen 1 januari 2024 en 17 februari 2024 een activiteitenplan in te dienen bij DUS-I, volgens het voorgeschreven format.

 9. Prioriteitsscholen die subsidie ontvangen in de eerste ronde moeten uiterlijk op 30 november 2023 een nulmeting uitvoeren onder alle leerlingen, met uitzondering van leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en daarom de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

 10. Prioriteitsscholen die subsidie ontvangen in de tweede ronde moeten uiterlijk op 29 februari 2024 een nulmeting uitvoeren onder alle leerlingen, met uitzondering van leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en daarom de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

 11. De school werkt mee aan onderzoek ter ondersteuning van verdere beleidsontwikkeling.

Beschikbaar budget vanuit de Overheid:

De subsidie bedraagt €1.000 per leerling die op 1 februari 2022 ingeschreven stond op de desbetreffende vestiging in het primair onderwijs of primair onderwijs BES, en op 1 oktober 2021 ingeschreven stond in het voortgezet onderwijs of voortgezet onderwijs BES.

Bronnenlijst:

https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden-2023

https://www.nponderwijs.nl/basisvaardigheden

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.

Leerkracht die gebruik maakt van Bewegend Leren

Gratis inspiratielessen voor Bewegend Leren

Ontdek de kracht van bewegend leren! Ga aan de slag met onze gratis inspiratielessen voor groep 1 t/m 8.

Voor leerkrachten Voor ouders